Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar om du vill veta mer om hur Kulturstugan drivs:

 

Stadgar

1.Målsättning

Föreningen vill skapa en mötesplats för kultur i Märsta.
Föreningen skall bedriva verksamhet i Märsta och verka för medlemmarnas gemensamma kulturella intressen. Med kulturell verksamhet menas bl a konst och hantverksutställningar, viss försäljning av konst och hantverk, musik och teaterföreställningar i mindre format, föreläsningar och sammankomster som tar tillvara medlemmarnas intressen.

2.Medlemskap

Medlem i Märsta kulturförening är intresserad av att stödja föreningens verksamhet. Medlem är man när man betalt medlemsavgiften.

3. Medlemsavgift

Medlemsavgift gäller per kalenderår och fastställs vid årsmötet.

4. Årsmöte

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar 1/1 – 31/12. Årsmöte hålls varje år före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske minst 10 dagar i förväg.

5. Styrelse

Styrelsen består av ordförande,sekreterare, kassör och fyra ledamöter.

6. Medlemsmöte

Medlemsmöte hålls minst två gånger per år på kallelse av styrelsen.

7. Firmatecknare

Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig.

8. Stadgeändring

Beslut om ändring eller komplettering av stadgar skall fattas vid årsmöte.

9. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett årsmöte. Härvid skall beslutas hur eventuella tillgångar och åtaganden skall fördelas.